مناقصات

عنوان : 98/2مزایده اجناس اسقاط   نمایش جزئیات
شماره : 98/2  
تاریخ آگهی : 1398/04/16  
مهلت دریافت سند : 1398/04/22  
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد