شرکت های مدیریت تولید برقکلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد