آئین نامه خدمات پس از فروش(ستاد)

 
 

1- هدف :

 تدوين روش مشخص و قابل پيگيري به منظور ارائه خدمات پس از فروش ( به ويژه جهت انشعابات ديماندي ) در ستاد 

2- محدوده کاربرد :

مديرعامل ، معاونت فروش و خدمات مشتركين ، مديريتها/امور برق شهرستانها،معاونت بهره برداري،معاونت برنامه ريزي و مهندسي

3- تعاریف – مفاهیم – اختصارات :

3-1- صورتحساب : عبارتست از صورت وضعيت بهاي برق مصرفي در يك يا چند دوره مصرف

3-2- دوره مصرف : عبارتست از فاصله زماني دو قرائت متوالي وسايل اندازه گيري

3-3- مشترك : عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعابات مورد تقاضاي او طبق مقررات برقرار شده باشد .

3-4- سيستم رايانه اي : عبارتست از دستگاه كامپيوتر كه اطلاعات مشتركين در آن وجود دارد .

3-5- قدرت انشعاب : عبارتست از حداكثر بارمصرفي متقاضي در پانزده دقيقه

3-6- كميته برقهاي ديماندي : عبارتست از مقام مديرعامل شركت ، معاونت بهره برداري ، معاونت برنامه ريزي و مهندسي و  معاونت فروش وخدمات مشتركين و معاونت منابع انساني كه نحوه و انجام درخواست متقاضي را بررسي و درصورت امكان تاييد مي نمايد .

3-7- برقهاي ديماندي : انشعابات با قدرت از 30 كيلووات و به بالا را برقهاي ديماندي مي نامند .

3-8- برقهاي عادي : انشعابات با قدرت تا 30 كيلووات را برقهاي عادي مي نامند .

4- مسئولیتها :

4-1- مسئوليت اخذ درخواست و تكميل سوابق مورد نياز متقاضي بعهده برق شهرستان ميباشد .

4-2- مسئوليت مطرح نمودن درخواست در كميته برقهاي ديماندي و تكميل اطلاعات مورد نياز شهرستان بعهده دبير كميته برقهاي ديماندي ميباشد .

4-3- مسئوليت انجام درخواست متقاضي از نظر بار ايستگاهها ، طرحهاي در پست اجراء و غيره و متناسب با وظائف محوله بعهده اعضاء كميته برقهاي ديماندي ميباشد

4-4- مسئوليت تهيه گزارش اصلاح و فرمهاي مجوز اصلاح صورتحساب و ساير فرمهاي تعديل به ترتيب به عهده بازرس مشتركين ، رئيس مشتركين و مديريت /امور برق شهرستان و كميته تعديلات ميباشد .

4-5- مسئوليت تأييد تعديل صورتحسابهاي ديماندي بعهده كارشناسان ذيربط در معاونت فروش و خدمات مشتركين ميباشد .

5-5- مسئوليت بررسي اقدامات انجام شده در جمع آوري دائم انشعاب و كاهش خدمات انشعاب به منظور پرداخت بخشي از هزينه هاي انشعاب به عهده كارشناس مسئول معاونت فروش و خدمات مشتركين ميباشد

5- شرح عمليات

5-1- افزايش قدرت

5-1-1-  پس از ارائه درخواست توسط متقاضي به برق  شهرستان و انجام اقدامات لازم طبق مستندات موجود نسبت به تكميل فرم مجوز كميته برق ديماندي به شماره KDF-34-392 ( از 30 كيلووات لغايت 499 ) و KDF-34-099 ( از 500 كيلووات به بالا) اقدام و به ضميمه پرونده متقاضي جهت بررسي و تأييد به معاونت فروش وخدمات مشتركين ارسال ميگردد .

5-1-2- معاونت فروش و خدمات مشتركين سوابق را جهت كار كارشناسي تحويل دبيركميته برقهاي ديماند مي نمايد .

5-1-3- دبير كميته تأمين برقهاي ديماندي ضمن بررسي سوابق ارسالي و تطبيق با آيين نامه و دستورالعملها ، محاسبات انجام شده بابت هزينه هاي متعلقه را كنترل و پاراف مي نمايد . سپس فرم KDF-34-099 به واحد خدمات مشتركين شهرستان ارسال ميگردد .

5-1-4- دبير كميته برقهاي ديماندي سوابق رسيده متقاضيان KDF-34-392 را در كميته تأمين برقهاي ديماندي مطرح و پس از تأييد كميته ، سوابق راجهت انجام اقدامات بعدي به شهرستان مرجوع مي نمايد .

5-2- تعديل صورتحساب

5-2-1- تعديل صورتحسابهاي 30 كيلووات به بالا

5-2-1-1- واحدهاي برقهاي ديماندي شهرستان پس از بررسيهاي لازم فرم بازرسي تعديلات به شماره KDF-34-384 و فرم اصلاح صورتحساب به شماره KDF-34-258 راتهيه و پس از تكميل آنها رابه معاونت فروش و خدمات مشتركين ارسال مي نمايد .

5-2-1-2- پس از بررسيهاي لازم توسط كارشناس خدمات مشتركين و طرح در كميته تعديلات ديماندي درصورت تأييد و امضاء مديرعامل فرم اصلاح صورتحساب KDF-34-285 به شهرستان ارسال ميگردد . درصورت عدم تأييد ، مدارك به شهرستان عودت ميگردد .

5-3- استرداد بحشي از هزينه هاي تأمين برق در كاهش دائم قدرت قراردادي يا جمع آوري دائم انشعاب

5-3-1- شهرستان پس از انجام درخواست متقاضيان مذكور در بند 5-3 همين رويه كليه سوابق نامبرده را جهت محاسبه و استرداد بحشي از هزينه هاي انشعاب به معاونت فروش و خدمات مشتركين ارسال مي نمايند .

5-3-2- معاونت فروش و خدمات مشتركين سوابق رسيده را به كارشناس مسئول ارجاع مي نمايد .

5-3-3- كارشناس مسئول ضمن بررسي سوابق و اقدامات انجام شده و تطبيق با آيين نامه و دستورالعملهاي موجود موجود مبلغ قابل استرداد را تعيين مي نمايد .

5-3-4- طي نامه اي به مديرعامل شركت تقاضاي پرداخت وجه به ذينفع گرديده و نسخه اي از نامه همراه سوابق به شهرستان مربوطه ارسال ميگردد .

6- مراجع ومستندات :

6-1- مجموع دستورالعملهاي مشتركين ( ستاد ) KDW-34-015

6-2-  آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو و كليه الحاقات طبق آخرين ابلاغيه

6-3- بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره ازطرف وزارت نيرو

6-4- بخشنامه هاي داخلي شركت

7- نگهداری سوابق :

كليه سوابق ناشي از شرح عمليات اين رويه براي مدت دوسال در معاونت فروش و خدمات مشتركين نگهداري ميگردد .

8- پیوستها :

8-1- : فرم بازرسي تعديلات ديماندي                                                        KDF-34-384

8-2- : فرم مجوز كميته برقهاي ديماند از 30 لغايت 499 كيلووات              KDF-34-392

8-3- : فرم اصلاح صورتحساب ديماندي                                                     KDF-34-258

8-4: فرم مجوز كميته برقهاي ديماندي از 500 كيلووات به بالا                   KDF-34-099

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد