آئین نامه واگذاری انشعاب برق

 
 
1- هدف :

 تهیه وتدوین روش اجرایی مشخص وقابل پیگیری جهت واگذاری انشعاب برق به متقاضیان

2- محدوده کاربرد :

واحدهای خدمات مشترکین – مهندسی – بهره برداری – مدیریت برق شهرستان – معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت

3- تعاریف – مفاهیم – اختصارات :

3-1-انشعاب : انشعاب برق امكان استفاده مجاز از انرژي الكتريكي كه از طريق دايركردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم طبق مقررات محقق ميشود

3-2- متقاضی : شخص حقیقی یاحقوقی است که تقاضای انشعاب برق نموده ولی هنوز تامین برق نشده است .

3-3- انشعاب آزاد : به انشعابی گفته میشود که متقاضی خواهان معافیت ازپرداخت هزینه های عمومی انشعاب برق میباشد .

3-4- انشعاب تکفاز : انشعابی است باجریان حداکثر 50 آمپر با ولتاژ 230 ولت و تغییرات 5% +

که از شبکه ضعیف تامین برق میشود .

3-5- انشعاب 3 فاز عادی : انشعابی است باجریان حداکثر 25 آمپر باولتاژ 400 ولت و تغییرات 5%+ که ازشبکه ضعیف تامین برق میشود .

3-6- انشعاب 3 فاز دیماندی : انشعابات باقدرت 30 کیلو وات وبالا تر را انشعاب دیماندی می گویند .

3-7- شبکه فشار ضعیف : عبارت است از کلیه خطوط هوایی وسایر تأسیسات فشار ضعیف برای توزیع نیروی برق از پستهای توزیع درمحل دایر ومعمولا" ازطریق جعبه تقسیم ویا بطور مستقیم به خطوط سرویس مربوط میشود وکلا"متعلق به شرکت میباشد .

3-8- شبکه فشار متوسط: منظور از شبکه فشار متوسط دراینجا خطوط وپستهای هوایی یازمینی باولتاژهای 11و33 کیلوولت میباشد

3-9- شبکه های فوق توزیع : منظور ازشبکه های فوق توزیع دراینجا خطوط هوایی یا زمینی وپستهای باولتاژ 132 کیلوولت وبيشتر میباشد .

3-10- ولتاژ ثانویه :تامین برق باولتاژحداکثر 400 ولت باقدرت قراردادی طبق مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق راولتاژ ثانویه مینامند .

3-11-ولتاژ اولیه : تامین برق ازطریق پست یا شبکه باولتاژ 11 الی 400 کیلوولت با قدرت قراردادی طبق مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق راولتاژ اولیه می نامند .

3-12- فیدر : عبارت است از مجموعه ای ازوسایل قطع ووصل باولتاژ اسمی معین که برای دریافت برق از بالا دست ( ورودی ) سیستم برق رسانی وتحویل آن به پایین دست (خروجی ) سیستم تعیین میگردد .

3-13- نقطه تحویل : عبارت است ازنقطه ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده میشود ودرآن محل وسایل اندازه گیری نصب میگردد .

3-14- مشترک : عبارت است ازشخص حقیقی یاحقوقی که انشعاب مورد تقاضای وی طبق مقررات برقرار شده باشد .

3-15- كميته تأمين برق ديماندي در شهرستانها – رئيس مشتركين و رئيس مهندسي و رئيس علميات و مديريت برق شهرستان و درستاد شركت معاونت فروش و خدمات مشتركين ، معاونت مهندسي و طرحها و معاونت بهره برداري و مديرعامل ميباشد .

4- مسئولیتها :

مسئولیت راهنمایی متقاضیان وقبول درخواست ازآنها بعهده واحد پذیرش متقاضی میباشد .

مسئولیت بازرسی ازمحل متقاضیان بعهده بازرس فنی خدمات مشترکین میباشد .

مسئوليت واگذاري انشعابات تا 25 آمپر سه فاز بعهده خدمات مشتركين شهرستان ميباشد .

مسئولیت واگذاری انشعابات 30 کیلووات وبالاتر بعهده واحد برقهای دیماندی میباشد .

مسئولیت چگونگی نحوه تامین برق متقاضیان بعهده واحد مهندسی میباشد .

مسئولیت تایید واریز هزینه های تامین برق بعهده واحد مالی میباشد .

مسئولیت تایید نحوه تامین برق وصحت برآورد هزینه های انشعابات دیماندی بعهده معاونت فروش وخدمات مشترکین وتعرفه شرکت است .

مسئولیت اجرائی تامین برق متقاضیان بعهده واحد بهره برداری میباشد .

مسئولیت تهیه وتکمیل فرم ایجاد بعهده واحد سيستم پديرش میباشد .

مسئولیت ثبت اطلاعات مشترک دررایانه بعهده واحد رايانه شهرستانها میباشد .

مسئولیت نگهداری سوابق تامین برق مشترک بعهده واحد بایگانی میباشد .

5- شرح عملیات :

5-1- واگذاری انشعابات زیر 30 کیلووات

5-1-1- مراجعه متقاضی به واحد پذیرش متقاضی وتکمیل فرم درخواست به شماره KDF-34-110 رسيد درخواست به شماره KDF-34-124

5-1-2- بازدید ازمحل متقاضی توسط بازرس فنی وتهیه گزارش طبق فرم شماره KDF-34-110 ودرصورت لزوم تهیه فرم بررسی واظهار نظر به شماره KDF-34-109   و ارسال به واحد مهندسی.

5-1-3- در صورت عدم امكان تأمين برق واحد مهندسي نسبت به تهيه طرح و احداث شبكه ( توسط متقاضي يا شركت ) اقدام و پس از تأييد مراتب را جهت تأمين برق به اداره خدمات مشتركين اعلام ميدارد.

5-1-4- درصورت امکان تامین برق ازشبکه موجود نسبت به اعلام شرايط و عقدقرارداد واخذ هزينه به متقاضیان تکفاز اقدام میگردد .

5-1-5- واحد مهندسی پس از دریافت گزارشات بند5-1-2- همین رویه ضمن بررسی ، نحوه تامین برق رابه همراه لیست لوازم مورد نیاز طي فرم شماره  KDF-30-313 به واحد خدمات مشترکین اعلام تا نسبت به اعلام هزينه و عقد قرارداد اقدام گردد .

5-1-6- اداره مشترکین پس از اخذ هزينه نسبت به صدور دستور کار نصب کنتور به شماره KDF-34-057   وارسال به واحد مهندسی جهت تایید وارسال به واحد بهره برداری به منظور انجام اقدامات اجرایی اقدام مینماید .

5-1-7-  اداره مشترکین پس از دریافت دستورکارهای انجام شده ازواحد بهره برداری نسبت به تكميل فرم كنترل اطلاعات به شماره KDF-34-111  وثبت اطلاعات دررایانه اقدام مینماید .

5-1-8- پس از ايجاد كردن اطلاعات در سيستـم رايانه واحد پذيرش متقاضي نسبت به صدور فرم خلاصه پرونده به شماره KDF-34-114 اقدام مي نمايد .

5-1-9- واحد بايگاني نسبت به پشت نمره كردن اوراق و بايگاني سوابق اقدام مي نمايد .

5-2 : واگذاری انشعابات 30 کیلووات وبالاتر

5-2-1- مراجعه متقاضي به واحد برقهاي ديماندي مستقر در شهرستانها  .

5-2-2- مطابق بند 5-1-2 همين رويه اقدام مي شود .

5-2-3- اداره مهندسي پس از دريافت گزارشات 5-2-2 همين رويه ضمن بررسي نحوه تأمين برق را بهمراه ليست لوازم موردنياز طبق فرم  KDF-30-313 به واحد خدمات مشتركين اعلام ميدارد.

5-2-4- واحد برقهای دیماندی نسبت به تهیه فرم کمیته تامین برق به شماره KDF-34-392 تا سقف 249 كيلووات اقدام و به معاونت فروش و.خدمات مشترکین شرکت ارسال مینمایدوبراي درخواستهاي بيش از500كيلووات علاوه برتهيه فرم كميتهKDF-34-099 پرونده كامل متقاضي /مشترك نيز بايستي به معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت ارسال گردد .

5-2-5- معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت ضمن بررسی وتاییددرخواستهای تا 249 كيلووات رابه شهرستان عودت ودرخواستهای بیش از 250 كيلووات همراه با پرونده جهت اقدامات لازم به كميته برقهاي سنگين ارسال ميگردد .

5-2-6- كميته برقهاي سنگين براساس مقررات نسبت به تأييد فرم كميته KDF-34-099  اقدام مي نمايد و فرم مذكور جهت تأمين برق همراه با پرونده به شهرستانهاي مربوطه عودت ميگردد .

5-2-7 شرايط تأمين برق براساس نظر كميته طبق فرم شماره KDF-34-259 كتباً به متقاضي اعلام ميگردد .

5-2-8- درصورت قبول شرايط متقاضي نسبت به عقد قرارداد و وصول هزينه هاي متعلقه طبق مفاد آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق اقدام ميگردد .

5-2-9- اعلام دريافت هزينه هاي تأمين برق به واحد مهندسي جهت نظارت برانجام تعهدات فني متقاضي با مشترك

5-2-10-  واحد مهندسي طي فرم KDF-31-219 پس از انجام تعهدات فني آماده بودن شبكه را جهت تأمين برق متقاضي به واحد مشتركين اعلام ميدارد

5-2-11-  واحد برقهاي ديماندي طي فرم KDF-34-491 لوازم اندازه گيري تهيه شده توسط متقاضي به واحد آزمايشگاه ارسال و پس از آزمايش آن نتيجه به واحد مشتركين اعلام ميگردد.

5-2-12- دستورکار تامین برق طبق فرم شماره KDF-34-057 توسط واحدبرقهای دیماندی تهیه وجهت تایید به واحد مهندسی ارسال که پس ازاقدام  به واحد مشترکین عودت داده میشود .

5-2-13- دستورکار تامین برق طبق فرم شماره KDF-34-057 به واحد بهره برداری ارسال ، که پس ازانجام اقدامات اجرایی نتیجه به واحد خدمات مشترکین اعلام میگردد .

5-2-14- تكميل فرم كنترل اطلاعات  به شماره KDF-34-111 توسط واحد پذيرش متقاضي انجام ميگيرد . 

5-2-15- پس از ايجاد كردن اطلاعـات در رايانه واحـد پذيـرش متقاضي نسبـت به صدور فـرم خلاصه پرونـده به شماره KDF-34-254 اقدام مي نمايند .

 

5-2-16- واحد برقهاي ديماند نسبت به پشت نمره كردن اوراق و بايگاني سوابق اقدام مي نمايند

5-2-17-  مشتركيني كه از شبكه فوق توزيع تأمين برق ميگردند پرونده آنها جهت بررسي و اقدام به شركت برق منطقه اي ارسال ميگردد .

6- مراجع ومستندات :

6-1- آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو

6-2- کتابچه تعرفه های برق وشرایط عمومی مصوب وزارت نیرو

6-3- بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره ازوزارت نیرو

7- نگهداری سوابق :

سوابق ناشی ازاجرای این رویه درواحد خدمات مشترکین به مدت نامحدود نگهداری میشود .

8- پیوستها :

8-1:  فرم درخواست برق به شماره                                                                         KDF-34-110

8-2: فرم رسید درخواست به شماره                                                                        KDF-34-124

8-3: فرم بررسی واظهار نظر به شماره                                                                     KDF-34-109

8-4: فرم قرارداد انشعاب عادی به شماره                                                                KDF-34-113

8-5: فرم دستور کار نصب کنتور به شماره                                                              KDF-34-057

8-6: فرم خلاصه پرونده عادی به شماره                                                                 KDF-34-114

8-7:فرم اعلام شرایط تامین برق به شماره                                                               KDF-34-259

8-8: فرم ایجادی دیماندی به شماره                                                                      KDF-34-111

8-9 : فرم خلاصه پرونده دیماندی به شماره                                                           KDF-34-254

8-10: فرم قرارداد دیماندی به شماره                                                                    KDF-34-240

8-11: فرم کمیته تامین برق ديماندي 250كيلووات به بالا به شماره                       KDF-34-099

8-12: فرم اعلام شرايط زير 30 كيلووات به شماره                                                 KDF-34-102

9-12: فرم كميته تأمين برق ديماندي 30 كيلووات تا 249 كيلووات به شماره         KDF-34-392

10-12: ليست لوازم اندازه گيري                                                                          KDF-34-313

11-12: آماده بودن شبكه توسط مهندسي                                                              KDF-34-219

 

 

 

   

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد