آئین نامه قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب

 
 

1-هدف :

تدوین  روش  مشخص وقابل پیگیری جهت قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب مشترکین زیر 30 کیلووات .

 2- محدوده کاربرد :

اداره خدمات  مشترکین

3- تعاریف – مفاهیم – اختصارات :

3-1- لیست قرائت عبارت است از لیست  مشخصات مشترکین که براساس کد شناسایی جهت قرائت کنتور مشترکین تهیه میگردد .

3-2- کد شناسایی عبارت است ازیک شماره 9 رقمی که دورقم اول سمت چپ آن معرف روزکار (سیکل) ودورقم بعدی نمایانگر شماره مامور قرائت و پنج رقم آخر بیانگر شماره رديف محل مشترک میباشد .

3-3- دستگاه کنتور خوانی (هندهلد) عبارت است از دستگاه کامپیوتر دستی که بجای لیست قرائت از آن استفاده میگردد .

3-4- روزکارکرد یاسیکل عبارت است ازتعداد مشترکینی که بایستی کنتور آنها دریک روز کاری قرائت گردد.

3-5- صورتحساب برق : عبارت است صورت وضعیت بهای برق مصرفی مشترک دریک دوره مصرف .

4- مسئولیتها :                                                                                        

کلیه مسئولیتهای اجرایی این  دستورالعمل درشرح عملیاتی  بند 5 تشریح شده است .

5- شرح عملیات  :

5-1-1- مامور قرائت طبق برنامه روزانه لیست قرائت یا دستگاه هندهلد که براساس کد شناسایی تنظیم گردیده ازمسئول تشخیص وتوزیع دریافت وبه محل مشترکان مراجعه می نماید .

5-1-2- مامور قرائت ضمن تطبیق مشخصات موجود درلیست قرائت یا دستگاه هندهلد با لوازم اندازه گيري موجود در محل وکنترل ظاهری آنها  ، نسبت به ثبت ارقام کنتور اقدام می نماید .

5-1-3-  مامور قرائت درصورت مشاهده هرگونه مغایرت وهمچنین هر نوع نقص فنی یا سوء استفاده های احتمالی آن را در فرم گزارش مامور به شماره KDF-34-127 ثبت نموده و يا طبق كدهاي تعريف شده وارددستگاه هندهلد مي نمايد .

5-1-4- مامور قرائت درصورت عدم امکان قرائت  کنتور به علت بسته بودن درب محل ضمن ثبت درلیست قرائت ویا دستگاه هندهلد نسبت به صدور اطلاعیه شماره KDF-34-126 جهت اعلام ارقام کنتور توسط مصرف کننده اقدام می نماید.

5-1-5- پس از ثبت قرائت ها در سيستم ليست هايلو بر روي قرائت ها صورت مي پذيرد و مأمور قرائت تك تك اشتراكهاي موجود در ليست مذكور را به دقت بررسي و اقدام به رفع ايراد مي نمايد .

5-1-6-مامور قرائت پس از اتمام کار نسبت به تحویل لیست قرائت شده یا دستگاه هندهلد به مسئول تشخیص وتوزیع و يا انفورماتيك شهرستان اقدام می نماید .

5-1-7- پس از انجام پردازش از مركز اطلاعات در شهرستانها بروز رساني شده و اقدام به صدور چاپ صورتحساب ميگردد .

5-2- توزیع صورتحساب :

5-2-1- مامور توزیع روزانه صورتحسابها راکه براساس کد شناسایی تنظیم گردیده اند ازمسئول تشخیص وتوزیع دریافت وبه محل مشترکین مراجعه وپس از تطبیق با شماره اشتراک نسبت به تحویل صورتحساب به مصرف کننده اقدام می نماید .

6- مراجع ومستندات :

دستورالعملهای شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و شركت توانير

7- نگهداری سوابق پرونده :

لیست قرائت ولیست فروش بصورت مکانیزه در رايانه مركزي نگهداری میشود .

8- پیوستها  :

1- فرم اطلاعیه دربسته          KDF-34-126

2- فرم گزارش مامور       KDF-34-127  

 

   

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد