اولويت هاي تحقيقاتي سال 1393 شركت توزيع برق خوزستان

 

نام شركت (دفتر) :شركت توزيع نيروي برق خوزستان

 سايت اينترنتي شركت (دفتر) : kepdc.co.ir                                                                                               

نام مسئول مربوطه به منظور هماهنگي جهت اخذ اولويت ها :    منوچهر اسماعيلي               3-06113364801

سمت مسئول مربوطه : مدير دفتر تحقيقات             تلفن ونمابر مسئول مربوطه       06113363601                             پست الكترونيكي مسئول مربوطه : esmaeili812002@gmail.com

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي : توزيع

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي : مطالعات ،بهبودوبهينه سازي ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع

 

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

  1.  

مطالعه وبررسي مشكلات ناشي از عدم مطابقت مشخصات ترانسفورماتور هاي توليدي با شرايط استان خوزستان و ارائه راهكارهاي مناسب

 

مطالعات راهبردي وسيستمي انرژي

 

 

 

افزايش امنيت انرژي (پدافندي-فني وقابليت اطمينان)

1-2-4

افزايش راندمان ، كاهش هزينه تجهيزات ، پايداري بيشتر شبكه

طراحي ترانسفورماتورهاي مناسب شرايط استان خوزستان

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي : توزيع

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي : طراحي ،ساخت وبهينه سازي تجهيزات الكتريكي شبكه هاي توزيع نيروي برق

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

1

بررسي اثر دما و اشعه uv  خورشيد بر عملكرد و عمر كابل هاي خودنگهدار

توسعه فناوريهاي ساخت تجهيزات ،ماشين آلات و مواددرحوزه انرژي

افزايش امنيت انرژي (پدافندي-فني وقابليت اطمينان)

7-2-4

افزايش استحكام وطول عمر كابل هاي خودنگهدار

طراحي كابل خودنگهدار مناسب شرايط ويژه استان خوزستان

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي : توزيع

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي : هوشمند سازي واتوماسيون شبكه هاي برق

 

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

1

مطالعه و امكان سنجي نحوه هوشمند سازي شبكه توزيع برق خوزستان

فناوري هاي نوين ، كارايي شبكه انتقال وتوزيع برق

افزايش امنيت انرژي (پدافندي-فني وقابليت اطمينان)

2-2-4

ضرورت كنترل ومونيتورينگ مصارف مشتركين ومديريت بار باتوجه به مصارف بالاي مشتركين دراستان خوزستان وكاهش انرژيهاي توزيع نشده

 

شبكه هوشمند توزيع در استان خوزستان

 

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي : توزيع

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي : افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق

 

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

1

مطالعات عايقي شبكه توزيع برق خوزستان

توسعه فناوري هاي ساخت تجهيزات ومواددرخوزه انرژي

افزايش امنيت انرژي (پدافندي-فني وقابليت اطمينان)

3-2-4

كاهش انرژيهاي توزيع نشده وافزايش پايداري شبكه

سيستم عايقي مناسب با شرايط استان خوزستان

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي : توزيع

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي :  پايش وكاهش تلفات شبكه هاي توزيع برق

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

1

بررسي اثر خازني كابل خودنگهدار و تاثير آن بر كاهش تلفات شبكه

مطالعات راهبردي و سيستمي انرژي

عرضه برق رقابتي واقتصادي

3-2-4

كاهش تلفات ونرخ انرژيهاي توزيع نشده ، افزايش قابليت اطمينان

كاهش تلفات وافزايش قابليت اطمينان شبكه

2

مطالعه و بررسي ميزان تاثير دما بر افزايش تلفات شبكه خوزستان

مطالعات راهبردي و سيستمي انرژي

عرضه برق رقابتي واقتصادي

3-2-4

كاهش تلفات ونرخ انرژيهاي توزيع نشده ، افزايش قابليت اطمينان

كاهش تلفات وافزايش قابليت اطمينان شبكه

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي :  مطالعات اقتصادي ،اجتماعي ،زيست محيطي ومديريتي

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي : مطالعات آموزشي ومهارتي منابع انساني 

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

1

بررسي نحوه اصلاح روشهاي انجام كار و كارسنجي

كميسيون مديريت ، اقتصادوبازرگاني-محوربهره وري

عرضه برق رقابتي واقتصادي

10-2-4

بهبود روشهاي انجام كاروافزايش بهره وري

استاندارد نيروي لازم درهربخش /روشهاي كاهش هزينه وافزايش بهره وري بيشتر منابع انساني

 

 

 

نام محور اولويتهاي تحقيقاتي :فن آوري اطلاعات وارتباطات

نام زير محور اولويتهاي تحقيقاتي :   تجهيزات سخت افزاري فناوري اطلاعات

رديف

عنوان تحقيق

اسناد بالادستي در وزارت نيرو با ذكر مورد / عنوان اولويت مصوب و طرح كلان ملي مرتبط شوراي عالي عتف

عنوان هدف فناورانه صنعت برق

بند مربوط به آئين نامه 01-001-آ دبيرخانه تحقيقات برق و دلايل آن

دلايل اولويت داشتن تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي تحقيق

1

تحقيق در زمينه ارتقا وضعيت بستر مخابراتي و رفع مشكلات ارتباطي شركت توزيع برق خوزستان

فناوري هاي نوين ، كارايي شبكه انتقال وتوزيع برق

افزايش امنيت انرژي (پدافندي-فني وقابليت اطمينان)

1-2-4

افزايش سرعت ، امنيت وپابداري انتقال داده ها

زيرساخت مخابراتي يكپارچه دراستان خوزستان

 

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد