متوسط انرژي مصرف ماهانه

 
( كيلوات ساعت در ماه )

قيمت پايه هر

كيلووات ساعت

 
( ريال)
0 تا 100 124
مازاد بر 100 تا 200 137
مازاد بر 200 تا 300 149
مازاد بر 300 تا 400 620
مازاد بر 400 تا 500 1116
مازاد بر 500 تا 600 1426
مازاد بر 600 1674

حداكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 1-1 شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلووات ساعت به طور متوسط در مناطق عادي و ماههاي غيرگرم مناطق گرمسير 1612 ريال و درماههاي گرم مناطقه گرمسير 1264 ريال ميباشد .

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد