کاهش قدرت انشعاب
    
      

 

هر مشترک مي تواند ضمن همراه داشتن کارت شناسايي و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسويه حساب نموده است تقاضاي کاهش قدرت انشعاب برق را به واحد خدمات مشترکين ارائه نمايد

 

  تشخيص آمپراژ واگذاري به متقاضيان فشار ضعيف به عهده شرکت مي باشد

در کاهش قدرت انشعاب ، پنجاه درصد هزينه آمپر کاهش داده شده در انشعابات آمپري ، پنجاه درصد هزينه کيلو وات کاهش داده شده در انشعاب ديماندي ولتاژ ثانويه و صد در صدهزينه کيلووات کاهش داده شده در انشعابات ديماندي ولتاژ اوليه به مشترک پرداخت مي گردد
    
            

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد