انتقال در داخل انشعاب

 
 

چنانچه مشترک تغييري در وضعيت ملک يا ساختمان خود بدهد که محل لوازم اندازه گيري نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود مي تواند ضمن همراه داشتن کارت سناشايي و آخرين صورتحساب برق مصرفي که تسوصه حساب نموده است تقاضاي انتقال در داخل کنتور را به واحد خدمات مشترکين ارائه نمايد

 

  کنتور تنها در داخل واحدي که انشعاب جهت آن خريداري و داير گرديده انتقال داده شده و جا بجا مي گردد

   هزينه جابجايي کنتور بر اساس جدول هزينه هاي خدمات متفرقه اعلام شده در آيين نامه تکميلي تعرفه هاي برق در يافت مي گردد

 

  انشعاب برق مخصوص محلي است که در آن نصب و داير گرديده و جابجايي آن ممنوع است

 

   انشعاب منصوبه غير قابل انتقال است و جدا از اصل ملک ، قابل فروش ، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد

 

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد