جمع آوری و برچیدن انشعاب

 
 

 

در هر يك از چهار حالت زير شركت برق مشترك را به طور دائم جمع آوري ،اشتراك مربوطه را باطل ، وبا مشترك تسويه حساب خواهد بود

 

هرگاه مشترکي که تنها مصرف کننده برق از انشعاب مي باشد در خواست برچيدن انشعاب را بنمايد

 

هرگاه بدهي مشترک به 100% هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول برقراري انشعاب برق برسد وعليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهي مربوطه پرداخت نگردد

 

هرگاه يکسال از تاريخ قطع بگذرد و مشترک عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت، وضع خوذ را مشخص ننمايد

 

هرگاه خلاف موضوع بند 4-51-3 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جريان برق قطع شده توسط مشترک ) براي دوم تکرار شود

 

در کليه حالات فوق اگر مشترک يا فردي که قائم مقام قانواني وي محسوب مي شود جهت تسويه حساب مراجعه نمايد بخشي از ارزش انشعاب بشرح زير پس از کسر بدهي و خسارات ناشي از ايفائ تعهد مسترد خواهد شد

 

انشعابات روي ولتاژ 20 کيلوولت و فشار ضعيف پنجاه درصد ارزش انشعاب به نرخ روز

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد