تغییر تعرفه

 
 

   مشترک مي تواند در صورت تغيير فعاليت محل داراي انشعاب برق ضمن همراه داشتن آخرين صورتحساب برق مصرفي تسويه حساب شده ،درخواست خود مبني بر تغيير تعرفه انشعاب برق را ارائه نمايد

برخورداري از نرخ مصارف توليد ( صنعت ومعدن) منوط به ارائهيکي از مدارک زير از وزارتخانه هاي صنايع ومعادن ، جهاد وکشاورزي يا واحدهاي تابعه ميباشد

 

موافقت اصولي

 

پروانه يا جواز تاسيس

 

پروانه بهره برداري

 

کارت شناسايي

 

گواهي فعالييت صنعتي

 

برخورداري از نرخ برق مصارف توليد کشاورزي منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب و رعايت قدرت مجاز الکترو پمپ قيد شده در پروانه مذکور مي باشد

 

هر يک از مدارک ياد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاريخ انقضائ آن معتبر است وچنانچه از انقضائ اعتبار آن ، مشترک نسبت به تمديد اعتبار يا ارائه يکي از مجوزهاي ديگر اقدام ننمايد  ، مشمول تعرفه هاي ديگر خواهد شد

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد