کد خانوار

 
 

اعمال کد خانوار براي خانواده هايي است که در يک واحد مسکوني زندگي مي کنند. کد خانوار به شرح زير در نظر گرفته مي شود.

 

کد خانوار=(تعداد خانوار ساکن در يک واحد مسکوني) / 2

 

مصرف ماهانه مبناي صورتحساب = (مصرف ماهانه قرائت شده) / (کد خانوار)

 

نکته : حداکثر کد خانوار برابر 5 مي باشد.

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد