تعرفه ابتدای فروردین تا پایان آذر در کلیه نواحی1-1

 
 
 

سطوح مصرف

بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت

بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)
ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
عادي

 

بخشوده

912.00
191 تا 200 کيلوواتساعت     80.60     201.50     20.15 912.00
201 تا 250 کيلوواتساعت /C -452.00 82.86 /C -1130.00 207.15 /C -113.00 20.72 912.00
251 تا 300 کيلوواتساعت /C -362.00 82.50 /C -905.00 206.25 /C -90.50 20.63 912.00
301 تا 1200 کيلوواتساعت /C +20128.00 14.20 /C +50320.00 35.50 /C +5032.00 3.55 912.00
1201 تا 3000 کيلوواتساعت /C +14248.00 19.10 /C +35620.00 47.75 /C +3562.00 4.78 912.00
3001 تا 3700 کيلوواتساعت /C -769397.20 282.70 /C -1923493.00 706.75 /C -174863.00 64.25 1003.20
3701 تا 3750 کيلوواتساعت /C -2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
3751 تا 4500 کيلوواتساعت /C -2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
4501 تا 6000 کيلوواتساعت /C -2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
6001 تا 8258 کيلوواتساعت /C 2669680.20 796.29 /C -6674200.50 1990.73 /C -606745.50 180.98 1003.20
بالاتر تا 8258 کيلوواتساعت     473.00     1182.50     107.50 1003.20
آزاد 0 تا 190 کيلوواتساعت /C

بخشوده

4167.00
191 تا 250 کيلوواتساعت /C -1755.00 166.20 /C -4387.50 415.50 /C -438.75 41.55 4167.00
251 تا 1500 کيلوواتساعت /C -2455.00 169.00 /C -6137.50 422.50 /C -613.75 42.25 4167.00
1501 تا 3000 کيلوواتساعت /C -304105.00 370.10 /C -760262.50 925.25 /C -76026.25 92.53 4167.00
3001 تا 3750
  • شرکت های سهامی
  • شرکت های مدیریت تولید برق
  • شرکت های توزیع نیروی برق
  • شرکت توانیر
  • استانداری خوزستان
  • کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد