تعرفه ایام غیر گرم در کلیه نواحی بجزخرمشهر و آبادان1-5

 
 

 

  سطوح مصرف بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت

بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات)

ساعات ميان باري ساعات اوج بار ساعات کم باري
  0 ت 80 کيلوواتساعت بخشوده 912.00
81 ت 150 کيلوواتساعت     79.10     197.75     19.78 912.00
151 ت 200 کيلوواتساعت /C -1236.20 91.59 /C -3090.50 228.98 /C -309.05 22.90 912.00
201 ت 250 کيلوواتساعت /C -3243.02 110.17 /C -8107.55 275.41 /C -737.05 25.04 1003.20
251 ت 300 کيلوواتساعت /C -6776.77 124.30 /C -16941.93 310.75 /C -1540.18 28.25 1003.20
301 ت 400 کيلوواتساعت /C -82016.77 375.10 /C -205041.93 937.75 /C -18640.18 85.25 1003.20
401 ت 500 کيلوواتساعت /C -82016.77 375.10 /C -205041.93 937.75 /C -18640.18 85.25 1003.20
501 ت 600 کيلوواتساعت /C -82016.77 375.10 /C -205041.93 937.75 /C -18640.18 85.25 1003.20
601 ت 800 کيلوواتساعت /C -436436.77 965.80 /C -1091091.93 2414.50 /C --99190.18 219.50 1003.20
801 ت 968 کيلوواتساعت /C -436436.77 965.80 /C -1091091.93 2414.50 /C --99190.18 219.50 1003.20
بالاتر از 968 کيلوواتساعت     514.80     1287.00     117.00 1003.20
  0 ت 80 کيلوواتساعت بخشوده 4167.00
810 ت 150 کيلوواتساعت     154.50     386.25   -440.25 38.63 4167.00
151 ت 200 کيلوواتساعت /C -1761.00 166.24 /C -4402.50 415.60 /C -736.25 41.56 4167.00
201 ت 250 کيلوواتساعت /C -3239.50 189.38 /C -8098.75 473.44 /C -24663.75 43.04 4583.70
251 ت 300 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
301 ت 400 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
401 ت 500 کيلوواتساعت /C -108520.50 610.50 /C -271301.25 1526.25 /C -24663.75 138.75 4583.70
501 تا 600 کيلوواتساعت /C -108520.50
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد