جریمه ایام غیر گرم در نواحی خرمشهر وآبادان

 
 
بهاي‌قدرت (ديماند) مشتركين‌باقدرت 30 كيلووات‌وبالاتر(ريال بر کيلووات (بهای انرژي( ريال بر کيلوواتساعت سطوح مصرف  
ساعات کم باري ساعات اوج بار ساعات ميان باري
                            کيلوواتساعت 80 تا 0 عادي
                            کيلوواتساعت 150 تا 81
                            کيلوواتساعت 200 تا 151
                            کيلوواتساعت 250 تا 201
                            کيلوواتساعت 500 تا 251
                            کيلوواتساعت 600 تا 501
200.64 -100320.00 /c  0.00 187.55 -159863.39 /c+ 33044192.5 /c^2 75.02 -63945.35 /c+ 13217677.0 /c^2 کيلوواتساعت 625 تا 601
200.64 -100320.00 /c  0.00 482.90 -484748.39 /c+ 273710683.1 /c^2 193.16 -193899.35 /c+ 48659677.0 /c^2 کيلوواتساعت 750 تا 626
401.28 -225720.00 /c  0.00 965.80 -1029859.27 /c+ 273710683.1 /c^2 386.32 -411943.71 /c+ 109484273.3 /c^2 کيلوواتساعت 1000 تا 751
601.92 -376200.00 /c  0.00 1448.70 -1635332.66 /c+ 456184471.9 /c^2 579.48 -654133.06 /c+ 182473788.8 /c^2 کيلوواتساعت 1079 تا 1001
1003.20 -777480.00 /c  0.00 2414.50 -3087729.43 /c+ 942781241.9 /c^2 965.80 -1235091.77 /c+ 377112496.8 /c^2 کيلوواتساعت 1250 تا 1080
1003.20 -777480.00 /c  0.00 1287.00 -997425.00 /c     514.80 -398970.00 /c     کيلوواتساعت 2000 تا 1251
1504.80 -1404480.00 /c  0.00 1930.50 -1801800.00 /c     772.20 -720720.00 /c     کيلوواتساعت 2000 از بالاتر
2006.40 -2407680.00 /c  0.00 2574.00 -3088800.00 /c     1029.60 -1235520.00 /c     کيلوواتساعت 80 تا 0 آزاد
                            کيلوواتساعت 150 تا 81
                            کيلوواتساعت 200 تا 151
                            کيلوواتساعت 250 تا 201
                            کيلوواتساعت 500 تا 251
916.74 -458370.00 /c  0.00 305.25 -206885.25 /c+ 27130125.0 /c^2 122.10 -82754.10 /c+ 10852050.0 /c^2 کيلوواتساعت 625 تا 501
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد