9166514986

53360160,161.62

مديريت برق جنوب

مهندس محمدی

9166521762

52341080-40933

مديريت برق ماهشهر

مهندس  سبكبار

9161910349

52720400-29422

مديريت برق بهبهان

مهندس كياني

9161410248

 42420370-380

مديريت برق دزفول

مهندس نمازي فر

9163315069

53320777-53330080

برق آبادان

مهندس ناصري

9166910193

 53521303

برق خرمشهر

مهندس ثابتي

9161419059

 43529613-9611,12

برق رامهرمز

مهندس  عبيداوي

9166420126

42636551

برق انديمشك

مهندس داچك

9163725090

 52623736

برق اميديه9163916530

مهندس  علويان

09166916595

 43622077-35360

برق ايذه

مهندس منصوري

9163921975

43723482-5225

برق باغملك

مهندس هيبت اله پور

9163927104

36322600-2700

برق گتوند

مهندس داودي

 

9166213447

43294185-3529

برق لالي

مهندس منصوري

9160405910

53392536-1453

برق اروند

مهندس مراونه

9121018868

88675450-2

مهمانسراي تهران

بهبهاني

9124244472

88782701

مهمانسراي تهران

طريقتي

9166523678

52575011

برق هنديجان

شعباني

9161810024

43260080-8817

برق مسجد سليمان

مهندس ذوالفقاري

9166923079

43581216-3020

برق هفتكل09163928487

مهندس احمدي

9161190027

36746250

دشت آزادگان

مهندس ممسني

9163047889

36783637

هويزه

مهندس جرفي

9161183100

42827108

شوش

مهندس مطوريانپور

9161513333

52227882

بندر امام

مهندس جوكار

9163132366

53723990

شادگان

 مهندس عبداله زاده

9161910351

36222031

شوشتر

مهندس پورعابد

9166713522

52663038,39

آغاجاري

مهندس مكاريان

9166910621

43592800

رامشير

مهندس احمدپور

9166430830

42357810-333

سردشت

مهندس هاتفي كيا

9163916530

43288668-70-67ف

انديكا

مهندس يوسفي

اطلاعات تماس

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد