شرکت های توزیع نیروی برقکلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد