شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
سال1400 تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
 
 
شرح وظایف دفتر نظارت بر فروش و خدمات مشترکین:
 • نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و روش های اجرایی
 • نظارت برکلیه مراحل تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی فروش انشعابات و ارائه خدمات به مشترکین براساس آئین نامه ها و بخش نامه های توانیر به منظور تسهیل و یکنواخت سازی فعالیت های اجرایی درسطح شرکت .
 • نظارت برواگذاری انشعابات برق به متقاضیان و هرگونه تغییر درقدرت انشعابات مشترکین بر اساس مقررات و آئین نامه تکمیل تعرفه های برق به منظور حصول اطمینان از واگذاری انشعاب در ادارات خدمات مشترکین.
 •  طرح درخواست های تامین برق درکمیسیون مصارف سنگین انشعابات به عنوان دبیرکمیسیون و تنظیم صورت جلسه براساس برنامه زمانبندی تشکیل کمیسیون وتعداد پرونده های قابل طرح به منظور بررسی شرایط فنی و مالی درخواست ها و تعیین تعهدات شرکت و متقاضی .
 • نظارت بر شاخصهای حوزه فروش انشعاب شامل متوسط زمان بازدید محل ، نصب کنتور مشترکین عادی و تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه .
 • نظارت بر مراحل تعیین تکلیف کلیه قراردادهای منعقده درشرکت و مناطق براساس برنامه زمانبندی تعیین شده در قراردادها به منظور پیگیری تا حصول نتیجه .
 • بررسی نهایی گزارش استرداد هزینه به متقاضیان براساس قرارداد فسخ شده و اخذ انصراف متقاضی به منظور ارجاع به واحد مالی .
 •  نظارت برفرآیند ارائه خدمات پس از فروش (افزایش ، کاهش ، تفکیک ادغام ، کاهش موقت قدرت قراردادی-جابجایی و ابطال و اعلام انشعاب – تغییر نام ، آدرس) به مشترکین و متقاضیان براساس درخواست های مطرح شده به منظور ارائه خدمات بهینه و جلب رضایت آنها.
 • تعیین و اعلام قیمتهای پایه و وظایف و تعهدات پیمانکاران حوزه فروش انشعاب (شامل نصب کنتور، تعویض کنتور ، اصلاح کابل سرویس و...) به منظور ارجاع به مقام ما فوق.
 • نظارت بروصول صحیح هزینه های خدمات و انشعاب براساس آئین نامه ها و هزینه های برآورد شده به منظور حصول اطمینان از وصول به موقع آنها .
 • مشارکت فعال در طراحی ، استقرار و بروز آوری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و شرکت در برنامه های مرتبط با آن 
 • نظارت و کنترل بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای مرتبط با سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) و رفع هرگونه عدم انطباق مشاهده شده در واحد تحت سرپرستی.
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/19
تعداد بازدید:
6757
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به   شرکت توزیع نیروی برق خوزستان   می باشد.
Powered by DorsaPortal